Algemene voorwaarden 01/01/2015 - AV podiumverhuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden 01/01/2015

Algemene voorwaarden van AV Engineering bvba, Rankenlaan 15, B-3620 LANAKEN

1. Definities
1.1. In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.1. Verhuurder: AV Engineering bvba te Lanaken.
1.1.2. Opdrachtgever: Iedereen met wie de verhuurder een overeenkomst aangaat dan wel aan wie de verhuurder een offerte uitbrengt.

2. Toepasselijkheid
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de verhuurder en opdrachtgever.
2.2. Van deze algemene verhuurvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke acceptatie verhuurder.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door de verhuurder, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijk opdrachtbevestiging door de verhuurder, respectievelijk de dag waarop de verhuurder een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

4. Prijzen en prijsaanpassingen
4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en gebaseerd op standaard uitvoeringen in standaardsituaties.
4.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst wezenlijke wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

5. Betalingen
5.1. De huurprijs, de transportkosten, toeslagen en BTW dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdrachtaanvang door de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. Betaling dient te geschieden op een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening.
5.3. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,00% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag.

6. Annuleringen
6.1. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. De volgende Vergoeding is van kracht:
6.1.1. annulering tot en met de 31ste dag voor uitvoeringsdatum moet 60% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan.
6.1.2. annulering na de 31ste dag, doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum, 70% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan.
6.1.3. annulering binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum, 100% van de overeengekomen prijs moet worden voldaan.

7. Levering en leveringstijden
7.1. Het overeengekomen tijstip waarop de verhuurder de uitvoering van de opdracht start dan wel wanneer de verhuurde zaken voor gebruik wordt opgeleverd, wordt door de verhuurder naar redelijkheid nagestreefd.
7.2. Overschrijding van de (op-)levertijd verplicht de verhuurder niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
7.3. De verhuurder zal iedere prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen en is hierbij bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te leveren (uit te voeren), al dan niet door middel van(zaken en/of diensten) van derden.
7.4. Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is de verhuurder gerechtigd ter zake deze deellevering te factureren.
7.5. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.

8. Vergunningen en Keuringen
8.1. De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste vergunningen, toestemmingen en ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht door de verhuurder. Indien de verhuurder een aanvraag voor een vergunning, toestemming of ontheffing verzorgt ten behoeve van de opdrachtgever, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.2. Indien door een keurende instantie een bouwwerk en/of het gebruik ervan niet wordt toegelaten, blijft de overeenkomst van kracht en dienen alle uit de overeenkomst voorvloeiende betalingsverplichtingen te worden voldaan.
8.3. De kosten voor aanpassing, voorvloeiende uit instructies van keurende instanties komen voor rekening van de opdrachtgever.

9. Locatie
9.1. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder draagt zorg voor een goede markering van de plaats waar het gehuurde opgebouwd dient te worden. Verder is huurder aanwezig bij aanvang van de werkzaamheden om de markeringen aan te wijzen. Indien huurder bij aanvang van de werkzaamheden niet aanwezig is, wordt de opbouw geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht zonder dat tegenbewijs is toegelaten.
9.2. De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid, vergunningen en parkeerkosten van de locatie voor alle transportmiddelen van de verhuurder of door haar ingeschakelde derden.
9.3. De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verhuurder bij het leveren van de prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde auto’s of andere obstakels.
9.4. De inrichting van de locatie. In het bijzonder de plaats waar de prestatie moet worden geleverd evenals benodigde voorzieningen zoals elektriciteit dienen zodanig te zijn dat de verhuurder de prestatie kan leveren zonder dat de verhuurder bijzondere voorzieningen hoeft te treffen.
9.5. De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verhuurder op schriftelijk overeengekomen einddatum van de verhuur, de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken schoon, leeg en onbeschadigd ter beschikking krijgt.
9.6. De opdrachtgever garandeert de verhuurder dat de ondergrond waarop de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken gebouwd worden, dan wel worden aan- en afgevoerd, voldoende draagkracht heeft. De opdrachtgever kan in verband met deze garantie in overleg treden met de ter plaatse bevoegde instanties.
9.7. De opdrachtgever vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van opdrachtgever of van derden ter zake van schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de verharding, bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor zover deze schade voortvloeit uit het leveren van de prestatie.
9.8. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid en vrij gebruik van algemene voorzieningen (toiletten, was- kleed- en schaftruimte).

10. Gehuurde goederen en/of objecten
10.1. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en overige materialen, welke worden gebruikt door de verhuurder, zijn voor risico van de opdrachtgever.
10.2. Het is de opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door de verhuurder gebouwde objecten. Indien dit toch gebeurt, aanvaardt de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade en/of persoonlijk letsel en de hieruit voortkomende gevolgen.
10.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm, hagel of dergelijke en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.
10.4. Het is de opdrachtgever ten strengste verboden te zagen, boren of bekladden van materialen van de verhuurder. Alle kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. Gebruik en klachten van verhuurde en ter beschikking gestelde zaken
11.1. het is de opdrachtgever niet toegestaan de door de verhuurder verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

12. Aansprakelijkheid, veiligheid en schadevergoedingen
12.1. Elke aansprakelijkheid van de verhuurder, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verhuurder, en onverminderd het vermelde in artikel 2.2
12.2. Indien de rechter mocht oordelen dat de verhuurder beroep toekomt op artikel 12.1 beperkt de aansprakelijkheid van de verhuurder zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak of de opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet.
12.3. Opdrachtgever is gehouden de verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verhuurder in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (Productaansprakelijkheid)
12.4. De opdrachtgever is gehouden tijdig een toereikende aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan de verhuurde dient te overleggen.
12.5. In geval van verhuur van zaken door de verhuurder aan de opdrachtgever is de opdrachtgever tot het moment van afhalen tot teruggave verplicht “Als goede huisvader” voor de zaken zorg te dragen en is volledig aansprakelijk voor alle schade welke gevolg is van beschadiging, diefstal etc.
12.6. Op verzoek van de opdrachtgever wordt, al niet tegen berekening van kosten, door de verhuurder informatie verstrekt aan de opdrachtgever m.b.t. toelaatbare belasting van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. Afwijking of overschrijding komt ten allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.
12.7. Onder “windbelasting” wordt verstaan welke maximale toelaatbar windlast op de constructie mag worden uitgeoefend. De maximale windlast volgens de Europese Norm voor tijdelijke constructies is windkracht 8 op de schaal van Beaufort. In ieder geval zal vanaf windkracht 7 op de schaal Beaufort de zeilen/het decor/ de techniek door en voor rekening en risico van de opdrachtgever verwijderd dienen te worden.
12.8. De verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor de veiligheid van door de opdrachtgever ingeschakelde derden. De opdrachtgever of door hem ingehuurde derden vrijwaren de verhuurder volledig voor de gevolgen, direct of indirect, die te maken hebben met onzorgvuldig handelen en veiligheid van ingeschakelde derden/vrijwilligers . Eventuele schade of claims komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
12.9. Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van de medewerkers van de verhuurder in gevaar komt, behoudt de verhuurder zich het recht voor haar werkzaamheden te staken en gestaakt te houden totdat de situatie weer veilig is.
12.10. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste aarding van de constructie tegen blikseminslag e.d.
12.11. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven en controleren van alle veiligheidseisen / weerverwachtingen en gebruik geleverde materialen gedurende de gehele huurperiode en aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade Bij enige twijfel is verhuurder gerechtigd het gehuurde af te breken en af te voeren, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden is.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de volledige relatie tussen verhuurder en de opdrachtgever/huurder, in al zijn aspecten en voor al zijn verrichtingen.
13.2 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de overeenkomst alsook van de facturen van verhuurder, vallen uitsluitend onder de bevoegheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (rechtbank van 1ste aanleg of rechtbank van koophandel) en het vredegerecht te Maasmechelen.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu